Biểu tượng đồng tính

blank

Elton John - Biểu tượng đồng tính lớn nhất của nước Anh

Cụm từ “biểu tượng đồng tính” (“gay icon”) thường được dùng để miêu tả những cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng…
Scroll to top